C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

ТАРИФА № 1 
към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието


(Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г.) 
(Доп. на загл., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.) 
(Обн., ДВ, бр. 71 от 01.09.1992 г.; доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1993 г.; доп., бр. 45 от 1994 г., бр. 61 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 53 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1997 г.; доп., бр. 28 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1998 г.; изм. с § 2 от ПМС № 123 от 15.06.1999 г. - бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 14 от 2000 г.; бр. 19 от 2001 г. - Решение № 798 на ВАС по адм. дело № 8295 от 2000 г.; доп., бр. 89 от 2001 г., бр. 83 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2003 г.; бр. 6 от 23.01.2004 г. – с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г. измененията и допълненията от бр. 66 от 2003 г. се отменят като незаконосъобразни; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г.; изм., бр. 94 от 2005 г., бр. 35 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г.; изм., бр. 22 от 28.02.2008 г. – в сила от 01.03.2008 г.)

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на таксата

проста 
(лв.)

пропор- 
ционална 
(%)

 


А. Такси, събирани от съдилищата

1.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

2.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

2а.

(Нова, ДВ, бр. 92 от 1992 г.; изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

2б.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 

а) от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци

10

 

 

б) от юридически лица, без посочените в буква “а”, и от физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон

50

 

 

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер

 

 

3.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

4.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

5.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

6.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

7.

(Нова, ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

7а.

(Предишна т. 7, изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

7б.

(Нова, ДВ, бр. 32 от 1993 г.; предишна т. 7а, бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 53 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

7в.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

8.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

8а.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 36 от 1997 г.)

 

 

9.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12

 

10.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

11.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

12.

(Изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част.

 

 

13.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

14.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5

 

15.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело

6

 

16.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

17.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

18.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

19.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За издаване на:

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

5

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) препис от документи

2

 

 

а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по

1

 

 

в) (нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи - за всяка страница

0,10

 

 

а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

0,07

 

20.

(Отм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

 

 

21.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

22.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

22а.

(Нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

23.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

24.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отменена с Решение № 798 на ВАС по адм. дело № 8295 от 2000 г., бр. 19 от 2001 г.) Пълномощни, които се дават пред съда

2

 

 


Б. Такси за връчване 
(Изм. на загл., ДВ, бр. 95 от 1998 г., бр. 69 от 2004 г.) 
(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 


В. Такси по съдебното изпълнение 
(Изм., ДВ, бр. 35 от 2006 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 

55.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:

 

 

 

а) (доп., ДВ, бр. 45 от 1994 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

30

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

10

 

 

в) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) други лица

100

 

 

56.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство

50

 

57.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство

50

 

58.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 75 от 2007 г.)

 

 

59.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:

 

 

 

а) (доп., ДВ, бр. 45 от 1994 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

50

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

20

 

 

в) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) други лица

250

 

60.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ

200

 

60а.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство

250

 

61.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата

30

 

62.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази

10

 

62а.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.; изм., бр. 35 от 2006 г.) По молби, с които се иска съгласие по чл. 84, ал. 3 от Кодекса за Международното частно право

50

 

62б.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; доп., бр. 89 от 2001 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с “Apostille” на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове(ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

2,50

 

62в.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.) Пза издаване на свидетелсвто за съдимост на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България

2

 

62г.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; предишна т. 62а, изм., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите

2

 

62д.

(Нова, ДВ, бр. 83 от 2002 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

5

 

62е.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За конкурса за нотариуси

70

 

62ж.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За изпита за помощник-нотариуси по заместване

50

 

62з.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители

50

 

62и.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година

100

 

62к.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За вписване в Единния регистър на медиаторите

20

 

63.

Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

2

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

1

 

64.

За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1991 г.)

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

2

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

1

 

65.

(Изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер

2

 

 

Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.

 

 

 

Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията 
(Нов раздел, ДВ, бр. 69 от 2004 г.; отм., бр. 94 от 2005 г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 
от 30 декември 1996 г. 
за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и от Министерството на правосъдието 
(Обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.1997 г.)

Допълнителна разпоредба
§ 8. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 
от 15 юли 2003 г. 
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 
(Обн., ДВ, бр. 25 от 25.07.2003 г.)

Преходна разпоредба
§ 3. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ТАРИФА 
за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

(Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г.) 
(Обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г. – в сила от 01.03.2008 г.)

Раздел I 
Такси, събирани в съдебното производство
Чл. 1. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв. 
Чл. 2. За граждански иск по наказателно дело се събира такса 4 на сто върху уважения иск, но не по-малко от 50 лв. 
Чл. 3. По неоценяем иск при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по-малко от 30 лв. 
Чл. 4. По колективен иск се събира такса, както следва: 
1. при оценяем интерес - таксата по чл. 1; 
2. при неоценяем интерес - таксата по чл. 3. 
Чл. 5. По молба за промяна на име се събира такса 15 лв. 
Чл. 6. По молба за развод се събира такса, както следва: 
1. при завеждане на исковата молба - 25 лв.; 
2. при решаване на делото - до 50 лв., но не по-малко от 20 лв.; 
3. при допускане на развод по взаимно съгласие - до 40 лв. 
Чл. 7. По дело за развод, включително по взаимно съгласие, когато страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се събира такса и за: 
1. споразумението за имуществените отношения - по 2 на сто върху стойността на всеки дял; 
2. споразумението за издръжката - 2 на сто върху тригодишните платежи. 
Чл. 8. По дело за делба се събира такса 4 на сто върху стойността на дяловете, а при спогодба преди съставяне на разделителния протокол - по 2 на сто върху стойността на всеки дял. 
Чл. 9. При отхвърляне на молба за делба и при прекратяване на дело за делба не по спогодба се събира такса до 100 лв., но не по-малко от 25 лв. 
Чл. 10. За подобрения, искани във форма на възражение, се събира такса 4 на сто върху признатите с решението суми, но не по-малко от 20 лв. 
Чл. 11. По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв, се събира такса 5 лв. 
Чл. 12. По заявление за издаване на заповед се събира такса, както следва: 
1. на заповед за изпълнение и изпълнителен лист - 2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв.; 
2. на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист - 2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв. 
Чл. 13. По молба за издаване на удостоверение се събира такса, както следва: 
1. на удостоверение за европейско изпълнително основание за безспорно вземане - 40 лв.; 
2. на удостоверение за издаване на европейска заповед за плащане и на декларация за изпълнимост - 40 лв.; 
3. на удостоверение за признаване или допускане изпълнението на българско съдебно решение - 40 лв. 
Чл. 14. По молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение на арбитражните съдилища се събира такса 0,2 на сто върху сумата, за която се иска изпълнителният лист, но не по-малко от 50 лв. 
Чл. 15. По молба за признаване и допускане изпълнението на решение, съдебна спогодба и автентичен документ на чуждестранни съдилища, арбитражни съдилища и други органи се събира такса 50 лв. 
Чл. 16. Във всички случаи извън тези по чл. 1 - 15, когато се образува дело от граждански характер, се събира такса 25 лв. 
Чл. 17. По молба за преразглеждане в изключителни случаи на европейско изпълнително основание, издадено въз основа на съдебно решение, на европейска заповед за плащане, както и на други актове, когато правото на Европейския съюз предвижда това, се събира такса 50 лв. 
Чл. 18. (1) За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна се събира такса в размер 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес. 
(2) За касационно обжалване се събира такса, както следва: 
1. за произнасяне по допускане на касационното обжалване - 30 лв. при подаване на касационната жалба; 
2. за разглеждане на касационната жалба - 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес. 
Чл. 19. За частна жалба по гражданско дело се събира такса 15 лв. 
Чл. 20. По молба за осиновяване се събира такса 25 лв. 
Чл. 21. По молба за отказ от наследство или за приемане на наследство се събира такса 20 лв. 
Чл. 22. По молба за обезпечение се събира такса, както следва: 
1. за обезпечение на бъдещ иск - 40 лв.; 
2. за обезпечение на доказателства - 20 лв.; 
3. за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз предвижда това - 40 лв. 
Чл. 23. По молба за издаване на документ се събира такса, както следва: 
1. на удостоверение - 5 лв.; 
2. на препис от документ - 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.; 
3. на фотокопие на документ - за всяка страница по 0,10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща по 0,07 лв. 
Чл. 24. (1) По молба за обявяване в несъстоятелност се събира такса, както следва: 
1. на едноличен търговец - 50 лв.; 
2. на търговско дружество - 250 лв.; 
3. на друго юридическо лице, за което със специален закон е предвидена възможност за обявяване в несъстоятелност - 250 лв. 
(2) Когато производството по несъстоятелност започва по молба на длъжника, такса при подаването на молбата не се събира. Таксата се събира от масата на несъстоятелността при разпределението на имуществото. 
(3) Когато производството започва по предложение на Българската народна банка по Закона за банковата несъстоятелност, ако искането се уважи, таксата по ал. 1, т. 3 се присъжда в тежест на банката, която е обявена в несъстоятелност. 
Чл. 25. При обжалване пред по-горен съд на решение в производство по несъстоятелност се събира 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство. 
Чл. 26. По молба за вписване, заличаване и обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса 50 лв. 
Чл. 27. При обжалване на отказ за вписване, заличаване или обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса 25 лв. 
Чл. 28. При обжалване на отказ за вписване или заличаване в имотния регистър се събира такса 25 лв. 
Чл. 29. При обжалване на вписване, обявяване, заличаване и отказ по Закона за търговския регистър се събира 50 на сто от съответната такса по Раздел IIа от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.).

Раздел II

Такси по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители

Чл. 30. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв. 
Чл. 31. За цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника по изпълнителното дело, за набавяне на данни, документи, книжа и други се събира такса 50 лв. 
Чл. 32. За извършване на справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв. 
Чл. 33. За издаване на удостоверение се събира такса 5 лв. 
Чл. 34. За издаване на препис от документ, съставен от държавния съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв. 
Чл. 35. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв. 
Чл. 36. За налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК, се събира такса 15 лв. 
Чл. 37. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв. 
Чл. 38. За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв. 
Чл. 39. За изготвяне на сметка за размера на дълга се събира такса 30 лв. 
Чл. 40. За изготвяне и предявяване на разпределението се събира такса 30 лв. 
Чл. 41. За овластяване на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК да предяви иск за прекратяване на дружеството се събира такса 20 лв. 
Чл. 42. За продажба на безналични ценни книжа се събира такса 100 лв. 
Чл. 43. (1) За изпълнение на определено действие по глава четиридесет и осма от ГПК се събира такса 50 лв. 
(2) Таксата по ал. 1 се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете. 
(3) Таксата по ал. 1 се събира за всяко поискано и извършено действие. 
Чл. 44. За предоставяне на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв. 
Чл. 45. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози се събира такса 20 лв. 
Чл. 46. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв. 
Чл. 47. (1) За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса 1,5 на сто върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв. 
(2) Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, върху сумата, за която се иска описът, се събира такса 1,5 на сто. 
(3) Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, върху разликата се събира такса 1,5 на сто. 
(4) При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други независимо от това, дали са движими или недвижими, ако не е бил извършен опис, нова такса за опис не се събира. 
(5) Таксата по ал. 1 се събира и при опис на вещи по реда на чл. 557 ГПК. 
Чл. 48. (1) За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закона за особените залози, се събира такса 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв. 
(2) За принудително отнемане от длъжника и предаване на купувача на движими вещи след публична продан таксата по ал. 1 е за сметка на купувача. 
(3) Таксата по ал. 1 се събира и при смяна на пазача в случаите, когато длъжникът е назначен за пазач на вещта. 
Чл. 49. (1) За въвод във владение на недвижим имот се събира такса 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв. 
(2) Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата по ал. 1 се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси. 
(3) За въвод във владение след публична продан се събира таксата по ал. 1, която е за сметка на купувача. 
Чл. 50. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот или на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на имот, се събира такса 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от 3000 лв. Таксата е за сметка на купувача. 
Чл. 51. (1) За извършване на публична продан на делбен имот и на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на ГПК се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв. 
(2) При извършване на публична продан на делбен имот таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове. 
Чл. 52. За извършване на продажба на движими вещи чрез явен търг с устно наддаване се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 20 лв. 
Чл. 53. (1) За изпълнение на парично вземане таксата се събира върху събраната сума, както следва: 
1. до 100 лв. - 15 лв.; 
2. от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.; 
3. от 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.; 
4. от 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.; 
5. от 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.; 
6. над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв. 
(2) върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. 
(3) При частично събиране на парично вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума. 
(4) При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време. 
(5) Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от държавния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели. 
(6) От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по чл. 47 за извършване на опис. 
Чл. 54. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия. 
Чл. 55. За запечатване и разпечатване на имущество по открито наследство се събира такса 20 лв. 
Чл. 56. Таксите, определени в тарифата за съответното действие, с изключение на таксите по чл. 53, се внасят от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното действие. 
Чл. 57. Когато държавният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса. 
Чл. 58. Таксите по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) За търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, се събират таксите по чл. 23. 
(2) За удостоверенията за пререгистрация по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър не се събира такса. 
§ 2. За висящите производства, по които са събрани такси по отменената част от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, допълнителни такси не се събират. 
§ 3. Тарифата се приема на основание чл. 73, ал. 3 ГПК.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация