C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Работно време

  • Приемен ден на административния ръководител:
  • Понеделник от 14:00 до 16:00 ч.

Мартина Кирова

Административен ръководител - Председател

0478/ 81366

Магистрати

На основание чл. 213 от Закона за съдебната власт, съдиите от РС-Елхово нямат право да дават правни консултации.

Виолета Апостолова

Районен съдия

0478/ 81377

Доротея Янкова

Районен съдия

0478/ 81372

Яна Ангелова

Районен съдия

0478/ 81370

Съдебно изпълнителна служба

Съдебно-изпълнителната служба образува и съхранява изпълнителните дела. Приема молби за образуване на изпълнителни производства, отлагане и пренасрочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи, свързани с образуването на изпълнителните дела.

Стефан Стоилов

Държавен съдия-изпълнител

0478/ 81363

Служба по вписванията

Даниела Трендафилова

Съдия по вписванията

0478/ 81363

Деловодство

В Деловодството се подреждат и организират всички дела и може да получите информация за движението на дадено дело.

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.

Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.

САМО СТРАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИМАТ ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ДАДЕНО ДЕЛО. ДРУГИ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ДОСТЪП ДО ДЕЛОТО, КАТО ПОКАЖАТ ПРЕД СЪДА, ЧЕ ИМАТ ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ПО ДЕЛОТО.

СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ДАВАТ ПРАВНИ СЪВЕТИ.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ ТЪРСЕТЕ ОТ АДВОКАТИ.

СЪДИИТЕ НЕ ПРИЕМАТ ГРАЖДАНИ И НЕ ДАВАТ КОНСУЛТАЦИИ

Деловодство

0478/81362; 0887992202

Обща администрация

Галина Делигрозева

Главен счетоводител

0478/88378

Мария Никова

Административен секретар

0478/81367, факс: 0478/81379

Стоян Великов

Системен администратор

0478/81373

Съдебни секретари

Съдебни секретари

0478/81361

Бюро Съдимост

В Бюро «Съдимост» се издават свидетелства за съдимост.Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление /по образец/, подадено в съответното бюро за съдимост.

  При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, оригинал /препис/ от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост, платена държавна такса 5 (пет) лева по сметката на РС - Елхово. За удобство може да се използва офисът на «СИБАНК» ЕАД на втория етаж на Съдебната палата.

  •  Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой починал възходящ, низходящ, съпруг, брат и сестра. Който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници.
  •  Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица. Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно.

      Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по- късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от 3 работни дни от постъпване на заявлението.

Свидетелството за съдимост е валидно 6 месеца от датата на издаването.

СЕКРЕТАР СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ И БЮРО СЪДИМОСТ

0478/81373

Регистратура

В Служба “Регистратура” се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи.

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието на съдебното съобщение/призовка/ или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат.

Архив

В служба “Архив” се съхраняват всички приключени дела и деловодни книги. За да получите информация за такова дело, трябва да знаете архивния номер. По Ваша молба, служба “Архив” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения.

Съдебна охрана

Съдебна охрана

0478/81360

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация